Algemene regels van de wedstrijdspellen

Algemene regels van de wedstrijdspellen - 1Deze verordening bevat de algemene regels die van toepassing zijn op concurrentiespelen georganiseerd door Edition Ventures, haar dochterondernemingen en filialen.

Anoniem bedrijf, Edition Ventures is gevestigd aan de B-1380 Lasne Chaussée de Louvain 431 D, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer T.V.A. BE 0480.152.077 R.P.M. Brussel.

De speciale voorwaarden van de wedstrijd staan ​​hierboven vermeld en laten, indien van toepassing, van deze algemene voorwaarden afwijken.

In het geval van een conflict tussen de algemene voorwaarden van de competitie en de specifieke omstandigheden van het spel, heeft de laatste de overhand.

Edition Ventures behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan aan te passen, uit te stellen, te verminderen of te annuleren als de omstandigheden dit vereisen.

Iedereen die deelneemt aan een van de Edition Ventures - wedstrijden accepteert zonder beperking en zonder voorbehoud de volledige inhoud van de huidige regels, maar ook de beslissingen die voortvloeien

1. CRITERIA VOOR DEELNAME

Alle deelnemers moeten voldoen aan de onderstaande deelnamecriteria. Deze criteria zijn cumulatief.

(1) Elke persoon die op het moment van de wedstrijd op Belgisch grondgebied woont, mag deelnemen aan de wedstrijd met uitsluiting van leden van het personeel van de Edition Ventures-groep en de bedrijven die betrokken zijn bij de wedstrijden, inclusief hun personeel en hun medewerkers. Eveneens uitgesloten van de competitie is de familie of samenwonende persoon die onder hetzelfde dak woont als het personeel van de Edition Ventures.

(2) De wedstrijd staat exclusief open voor volwassenen op het moment van hun deelname.

Bij wijze van uitzondering mag een minderjarige deelnemen aan de prijsvragen op voorwaarde dat zij schriftelijk en voorafgaand bewijs overleggen van de toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke voogden.

2. WERKING VAN DE WEDSTRIJDSPELLEN EN SELECTIE VAN WINNAARS

We organiseren onze wedstrijden op verschillende communicatiemedia (tijdschrift, internet, mail, ...).

Wanneer we een eenvoudig deelnameformulier op het internet opzetten, tellen we de deelnemers via dit formulier en selecteren we, volgens een vooraf bepaald algoritme, de winnaar (s) uit de ontvangen formulieren.

We kunnen ook een deelnameformulier met antwoord (vragen) opstellen voor een of meer vragen. In dit geval wordt elke deelnemer uitgenodigd om de vragenlijst te beantwoorden. Het aantal deelnames en de gegeven antwoorden worden geteld voor het soepel verlopen van de quiz. De antwoorden en, indien van toepassing, het alternatieve antwoord maken het mogelijk om over een ex-aequo te beslissen. Als alternatief zal de snelheid van het antwoord (en) het doorslaggevende criterium zijn.

Dan kunnen we doorgaan met een gemotiveerd deelnameformulier op internet. Wij beoordelen de motivatie van elke deelnemer door het sturen van haar deelname aan de Sweepstakes via de middelen die door Edition Ventures SA De criteria voor het bepalen van de winnaar op basis van de motivaties, verlangens uitgedrukt door de deelnemers naar aanleiding van de originaliteit van het bericht, de situatie, ... de media als enige rechter in de zaak.

In de magazines van Edition Ventures kunnen we quizzen invoegen, zoals een deelnameticket voor een quiz of een voucher. Deelname is gratis en wordt bepaald door de aankoop van het tijdschrift of gerelateerd aan het abonnement op het tijdschrift.

In ieder geval behoudt de betreffende media zich het recht voor om, binnen de deelnemers, een extra selectie te maken op basis van hun motivatie en hun onmiddellijke beschikbaarheid vanwege de specifieke kenmerken van de quiz. Een reeks voorwaarden kan bijvoorbeeld worden geverifieerd op basis van de geschiktheid van deelnemers, inclusief de specifieke beschikbaarheid van de quiz, fysieke vaardigheden, gezondheid of een bepaald profiel.

De selectie van de winnaar (s) moet deze overeenkomst respecteren en rekening houden met de regels vastgelegd in deze overeenkomst.

3. DATA EN DUUR VAN DE WEDSTRIJD

Data en deadlines worden bepaald door de wedstrijdorganisatoren zelf, afhankelijk van het specifieke geval.

Geen antwoord of verzending zal aanvaard worden na de deadline vermeld door de wedstrijd en geleverd door Edition Ventures.

4. GIFTS

Elke wedstrijd bepaalt welke geschenken te winnen.

Deze zijn persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet inwisselbaar voor een ander lot of in contanten.

De verantwoordelijkheid van Edition Ventures kan niet aansprakelijk worden gesteld, in het bijzonder voor niet-conformiteit van prijzen of slechte kwaliteit van geschenken.

5. WINNAAR BEWUSTZIJN EN PRIJS INTREKKING

Door deel te nemen aan een van onze wedstrijden, erkent en stemt elke deelnemer ermee in om gediskwalificeerd te worden als de personen die verantwoordelijk zijn voor de wedstrijden niet met hem in contact komen op basis van de door hem aangegeven communicatiemiddelen waarnaar in de wedstrijd wordt verwezen.

Wanneer een deelnemer niet binnen 24 uur reageert op een e-mail die is verzonden door het team dat verantwoordelijk is voor de wedstrijden, kan het worden gediskwalificeerd voor de deelnameprocedure.

De bezorgservice wordt gekozen door Edition Venture. Deze laatste is niet verantwoordelijk in geval van verlies, toevallige gebeurtenis, staking of enige andere gebeurtenis buiten de verantwoordelijkheid van de media bij de levering van het pakket. Wanneer de winnaar niet aanwezig is op het door hem opgegeven afleveradres, kan de bezorgdienst een kennisgeving van doorgang achterlaten met vermelding van zijn contactgegevens en de plaats van bewaargeving van de dienst. Als de winnaar geen actie of reactie heeft ondernomen binnen de tijdslimiet volgend op de eerste datum van het afleverpunt vermeld door de winnaar, wordt de gewonnen prijs eigendom

De prijs, prijs of geschenk is de verantwoordelijkheid van de winnaar wanneer de prijs, prijs of geschenk wordt bezorgd. Eventuele verliezen of opbrengsten en gerelateerde kosten worden niet ondersteund door Edition Ventures.

Het is ook mogelijk dat Edition Ventures de winnaar (s) verzoekt om de prijs/prijzen naar de laatste (n) te verplaatsen en met de hand te bezorgen. Als de winnaar niet verschijnt binnen 15 dagen na de contactdatum door Edition Ventures, zullen de winsten als verloren worden beschouwd en aan een andere deelnemer worden aangeboden. Als de laatste zijn prijs niet binnen 15 dagen na de contactdatum door Edition Ventures claimt, zal deze als verloren worden beschouwd en kan Edition Ventures opnieuw worden ingezet of behouden.

Op het moment van aflevering van de prijs kan Edition Ventures de winnaar vragen om zijn identiteit te bewijzen. Als deze laatste het niet kan vaststellen, kan Edition Ventures weigeren het betreffende perceel te verstrekken.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Wanneer u inhoud deelt, publiceert of uploadt of materiaal verstrekt dat wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals foto's of video's, aan de Publishing Ventures Group of een quiz, we verlenen op grond van deze verordening een niet-exclusieve, gratis, overdraagbare, sublicentieerbare en wereldwijde licentie.

Door deel te nemen, staat u ons ook toe om werken te hosten, te gebruiken, te verspreiden, te wijzigen, uit te voeren, te kopiëren, te spelen, te publiceren, te vertalen of te creëren die zijn afgeleid van uw inhoud met als doel de hele wereld.

Daartoe erkennen wedstrijddeelnemers dat zij intellectuele eigendomsrechten respecteren, evenals de rechten van derden. De Edition Ventures Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige overtreding met betrekking tot derden. Deze verordening verleent geen rechten aan derden.

De enige merken vertegenwoordigd door Edition Ventures kunnen worden genoemd, zolang de vermelding van deze merken deel uitmaakt van de competitie.

Edition Ventures staat geen lasterlijk, beledigend, pornografisch, racistisch, beledigend, illegaal of immoreel materiaal toe. We staan ​​geen enkele situatie of product toe dat wettelijk is of zou worden verboden. Op basis hiervan behoudt Edition Ventures zich het recht voor elke deelname uit te sluiten die in strijd is met de rechten van derden en de wet.

7. RECHT OP DE AFBEELDING

Door deel te nemen aan de Edition Ventures-spellen, geven de winnaars door hun deelname aan de wedstrijd en de acceptatie van deze regels hun toestemming om gefotografeerd of gefilmd te worden in de context van de gewonnen wedstrijd.

Deze autoriseren de Edition Ventures Group om dergelijke afbeeldingen of video's wereldwijd te gebruiken, publiceren, reproduceren, distribueren, wijzigen, aanpassen en vertalen op hun sites, e-mails, e-mails, socialemediakanalen en andere marketingmedia om commerciële en niet-commerciële doeleinden.

De winnaar gaat ook akkoord met verschillende promotionele activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot interviews en citaten van zijn naam, met name gepubliceerd in gedrukte en uitgezonden media en op internet.

Wanneer een inhoud of materiaal aan een quiz is gekoppeld, bevestigt elke deelnemer dat hij/zij de toestemming heeft ontvangen om deze te exploiteren van de vertegenwoordigde personen, inclusief het verzenden, downloaden en publiceren op elk medium waarin deze overeenkomst voorziet. Als minderjarigen aanwezig zijn, is het essentieel dat de deelnemer toestemming heeft van ouders, wettelijke voogden of wettelijke vertegenwoordigers.

8. SPECIALE LIMIETEN

Edition Ventures behoudt zich het recht voor om een ​​wedstrijd te annuleren of aan te passen wanneer de activiteit van het bedrijf dat de schenking/kavel levert, wordt beëindigd voordat de levering plaatsvindt. Edition Ventures is niet verantwoordelijk voor de deelnemers of de winnaar (s) wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

Hetzelfde geldt wanneer de wedstrijd betrekking heeft op een evenement zoals een concert of een show en dat het wordt geannuleerd na een beslissing van de organisatoren van het evenement of de autoriteiten en waarvoor welke oorzaak het ook is. Edition Ventures aanvaardt geen verantwoordelijkheid op het niveau van de deelnemers of de winnaar (s). Er kan geen enkele schadevergoeding worden geëist.

Iedereen die een cadeau heeft gewonnen via een wedstrijd opgezet door Edition Ventures, kan een wedstrijd niet opnieuw winnen voor een minimumperiode van 2 maanden. Dit geldt voor de winnaar maar ook voor zijn gezin of samenwonende onder hetzelfde dak. Iedereen kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd, maar als een persoon meerdere keren deelneemt, of meerdere keren onder verschillende identiteiten, houdt Edition Ventures alleen rekening met de eerste deelname die het ontvangt, onverminderd het recht van uitgave Ventures SA of de personen die de wedstrijd organiseren om de auteur van de deelnemer definitief van elke fraude, vervalsing of overtreding met betrekking tot deze verordening uit te sluiten.Elke verdenking van fraude zal resulteren in de nietigheid van de deelname. We vermoeden onder andere fraude van manipulatie van computergegevens met betrekking tot de wedstrijd of in geval van geografisch dichte winsten. Wanneer we een fraude vermoeden, een poging om een ​​wedstrijd te annuleren, behoudt Edition Ventures SA zich het recht voor om de deelname in kwestie te diskwalificeren of om te voorzien in de annulering van de wedstrijd, onverminderd de blaam waardigheid van de fraudeur (en).Ten slotte is Edition Ventures niet vereist om alle vermeldingen te verifiëren, maar alleen die van de winnaars.

9. KLACHT VOORWAARDEN

Elke klacht of betwisting met betrekking tot de prijsvragen moet uiterlijk binnen 5 werkdagen na de sluitingsdatum worden verstuurd per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van Edition Ventures, Chaussée de Louvain 431 D te 1380 Lasne. 10. VERZOEK OM INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE CONCURRENTIE. Neem voor vragen over de wedstrijd contact op met concours@editionventures.be.

11. CONCURRENTIEBEHEER (NAAST DE CLAIMS)

De wedstrijden staan ​​onder toezicht van de Edition Ventures-groep en de laatste zorgt ervoor dat de procedure soepel verloopt.

12. VORM VAN TOETREDING EN COMMUNICATIE EN DE WEDSTRIJDREGLEMENTEN

De deelname aan de games van de Edition Ventures groep impliceert de acceptatie van de huidige regels.

Toegang tot de voorwaarden van de wedstrijden wordt vermeld in de prijsvragen.

Ter illustratie, wanneer een wedstrijd wordt geplaatst op de website van een van de magazines van de Ventures Edition-groep, wordt ernaar verwezen zodat elke deelnemer deze kan lezen. Het is ook mogelijk dat we de schikking bekendmaken aan een persoon die een schriftelijk verzoek indient.

13. JUSTITIE OFFICIER

Edition Ventures kan, naar eigen goeddunken en zonder bindend te zijn, een gerechtsdeurwaarder aanspreken om de goede werking van de wedstrijd te controleren.

14. VERANTWOORDELIJKHEID

Geen enkele persoon of deelnemer mag onder geen enkele omstandigheid gebruikmaken van enige druk, spelling, typografie of andere fout met betrekking tot enige verplichting van Edition Ventures.

Edition Ventures kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade (direct, indirect, onderpand, etc.) als gevolg van technisch ongemak, computerstoring (software en hardware), slechte overdracht of een verbinding met het internetnetwerk of met de gebruikte software, noch met bugs, virussen, Trojaanse paarden, anomalieën, technische defecten of welke logistieke dan ook.

Door deel te nemen aan een wedstrijd op internet accepteert de deelnemer de beperkingen van het internet en de gevolgen ervan, maar ook SMS- en IVR-services (als deze worden gebruikt in een van onze wedstrijden), inclusief technische services, de het risico van breuk en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan online-activiteiten of die verband houden met elke SMS or IVR transmissie. In dit opzicht wijst Edition Ventures elke verantwoordelijkheid af.

Als storingen, onderbrekingen of fouten met betrekking tot onze services, services of de verbinding van onze sites worden opgemerkt door de groep Edition Ventures, neemt deze laatste alle nodige maatregelen om deze te beperken. In dit geval behoudt de Edition Ventures Group zich het recht voor om de competitie te annuleren of aan te passen. Hij kan in een dergelijke situatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en er kan ook geen enkele financiële compensatie worden geëist.

Koppelingen naar sites van derden op onze websites, zoals sites van zakenpartners, sociale media vallen niet onder deze privacyverklaring. Edition Ventures is niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van andere sites met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Hetzelfde geldt voor wedstrijden georganiseerd op sociale netwerkplatforms zoals, en zonder volledig te zijn, Facebook, Instagram of YouTube. Edition Ventures is gebonden aan de algemene voorwaarden van deze platforms en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor hen.

Edition Ventures vraagt ​​u om waakzaam te zijn en nodigt u uit om hun beleid te lezen met betrekking tot met name het respect voor het privéleven en uw persoonlijke gegevens.

15. BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonlijke gegevens van deelnemers gebruikt in het kader van de wedstrijden (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voldoet aan Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van personen met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Wij nodigen u uit om onze verklaring van respect voor privacy te raadplegen.

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, verzamelen, bewaren en verwerken wij uw persoonlijke gegevens om een ​​of meer winnaars te selecteren. Met uitzondering van de winnaar (s), dragen we geen persoonlijke gegevens over aan onze partners, tenzij dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de wedstrijd of als u uw toestemming hebt gegeven voor dit soort behandeling.

Ook houden wij uw persoonlijke gegevens binnen het bewerken Ventures groep potentiële controle door de autoriteiten of om fiscale of boekhoudkundige redenen te voldoen.

We willen u ook informeren, in overeenstemming met uw rechten. U hebt en kunt gebruik maken van het recht om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens, het recht op rectificatie en het recht om gegevens te wissen; het recht zich te verzetten tegen, de behandeling te beperken en het recht om toestemming in te trekken; het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Ten slotte garandeert u dat de informatie die u verstrekt juist, actueel en volledig is. Indien nodig stemt u ermee in deze informatie zo snel mogelijk bij te werken, zodat deze getrouw blijft aan de realiteit. Als blijkt dat de gegevens onjuist zijn of onjuist zijn, de Ventures Publishing Group behoudt zich het recht om te weigeren, tijdelijk of permanent, de gehele of een deel van een of meer van onze producten of diensten.

16. GESCHILLEN

De wedstrijden binnen de Ventures Publishing Group zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen zijn de Belgische rechtbanken de enige bevoegde.

Verordening opgesteld in Lasne op 22/11/2018.